خلاصه سوابق

۱عملیات فروش جایگاههای شرکتی شماره ۱ منطقه لرستان شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه لرستان ۱ سال۷۹/۰۹/۲۹ تا ۸۰/۰۹/۲۹  
۲عملیات فروش جایگاههای شرکتی ۱و۳ خرم آباد  منطقه لرستان شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه لرستان ۱ سال۸۲/۰۳/۱۳ تا ۸۳/۰۳/۱۳ 
۳اتوبوسرانی خطوط لوله ومخابرات لرستان خطوط لوله ومخابرات لرستان۱ سال۸۱/۱۰/۲۹ تا ۸۲/۱۰/۲۹  
۴مینی بوسرانی دانشگاه علوم پزشکی لرستاندانشگاه علوم پزشکی لرستان۱ سال۸۰/۰۷/۰۲ تا ۸۱/۰۷/۰۲  
۵باغبانی وفضای سبز مرکز انتقال نفت افرینه لرستان مرکز انتقال نفت افرینه لرستان۱ سال۸۱/۱۰/۰۱  تا ۸۲/۱۰/۰۱ 
۶ارکان ثالث مرکز انتقال نفت تنگ فنی مرکز انتقال نفت تنگ فنی۲ سال وشش ماه ۸۳/۱۰/۱۶ تا ۸۴/۱۰/۱۶  
۷راهبری وسائط نقلیه خطوط لوله ومخابرات لرستان خطوط لوله ومخابرات لرستان۱ سال ۸۴/۰۶/۰۱ تا ۸۵/۰۶/۰۱  
۸پاسخگویی مرکز اطلاعات ۱۱۸ استان لرستان شرکت مخابرات استان لرستان ۱ سال ۸۲/۰۸/۰۱ تا ۸۳/۰۸/۰۱  
۹خدمات عمومی شرکت مخابرات لرستان شرکت مخابرات استان لرستان۱ سال و سه ماه۸۲/۰۵/۰۱  تا  83/08/01  
۱۰پاسخگویی مرکز اطلاعات ۱۱۸ استان لرستان شرکت مخابرات استان لرستان ۱ سال ۸۵/۱۱/۱۷  تا  86/11/17  
۱۱ایاب وذهاب مرکز انتقال نفت پل بابا حسین لرستان مرکز انتقال نفت پل بابا حسین لرستان۲ سال ۸۰/۰۵/۲۲ تا ۸۱/۰۵/۲۲ 
۱۲حراست شرکت پالایش گاز ایلام شرکت پالایش گاز ایلام۲ سال ۸۴/۱۱/۰۱  تا ۸۶/۱۱/۰۱ 
۱۳حراست شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه لرستان شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه لرستان۱ سال و دو ماه۸۵/۱۱/۰۱  تا ۸۶/۱۲/۰۹ 
۱۴حراست شرکت گاز استان لرستان شرکت گاز استان لرستان۱ سال۸۵/۰۲/۰۱ تا ۸۶/۰۱/۳۱ 
۱۵امور خدماتی شرکت گاز استان لرستان شرکت گاز استان لرستان۵ ماه ۸۵/۰۸/۰۱ تا ۸۵/۱۲/۲۹ 
۱۶حراست پست بانک استان لرستان پست بانک استان لرستان۲ سال ۸۴/۰۹/۲۷ تا  86/09/16 
۱۷امور خدماتی پست بانک لرستان پست بانک استان لرستان۲ سال ۸۵/۰۵/۰۱  تا ۸۶/۰۴/۳۱ 
۱۸حراست ملی پخش فراورده های نفتی منطقه لرستان ملی پخش فراورده های نفتی منطقه لرستان۱ سال ۸۷/۰۱/۰۱ تا  88/01/01  
۱۹راهبری وسائط نقلیه خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه لرستان۱ سال ۸۷/۰۲/۰۱ تا  88/02/01  
۲۰حراست شرکت گاز استان ایلام شرکت گاز استان ایلام ۱ سال ۸۵/۰۴/۰۵ تا ۸۶/۰۴/۰۸  
۲۱نگهداری فضای سبز شهرکهای صنعتیشرکت شهرکهای صنعتی لرستان ۷ ماه۸۷/۰۲/۱۵  تا  87/09/15  
۲۲حراست ملی پخش فراورده های نفتی منطقه لرستان ملی پخش فراورده های نفتی منطقه لرستان۱ سال ۸۸/۰۴/۰۱ تا  89/03/31 
۲۳حراست و حفاظت (ارکان ثالث)  شرکت نفت ایلام و توابعشرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایلام ۱ سال و سه ماه ۸۹/۱۲/۲۸ تا  91/03/31  
۲۴حراست و حفاظت فیزیکیخطوط لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان۱ سال ۸۸/۰۴/۰۱  تا ۸۹/۰۳/۳۱ 
۲۵حراست و حفاظت  شرکت پالایش گاز ایلامشرکت پالایش گاز ایلام ۱۷ ماه (1 سال و ۵ ماه)۸۸/۱۱/۰۱  تا  90/04/31 
۲۶کنترل کیفی امور مشترکینشرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان ۱ سال ۸۹/۰۴/۳۰ تا  90/04/30  
۲۷نگهبانی و حفاظت فیزیکی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان  1 سال  ۹۸/۰۲/۲۹ تا  90/02/29  
۲۸حراست و حفاظت فیزیکی شرکت گاز لرستان ۱ سال و  8 ماه ۹۰/۰۵/۰۱  تا  91/12/30  
۲۹خدمات عمومی وتنظیفات شرکت گاز لرستان شرکت گاز لرستان ۴ ماه ۹۱/۰۹/۰۱  تا   91/12/30  
۳۰راهبری  وسائط نقلیه شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت لرستان۱ سال ۹۱/۰۹/۰۱ تا  92/09/01  
۳۱تامین  خدمات حراستی  (ارکان ثالث ) شرکت گاز لرستان ۱ سال و سه ماه ۹۲/۰۱/۰۱ تا  93/04/31  
۳۲تامین خدمات حراستی و نگهبانی (ارکان ثالث) شرکت گاز لرستان ۱۳  ماه ۹۳/۰۵/۰۱ تا ۹۴/۰۵/۳۱  
۳۳تامین خدمات حراستی و نگهبانی (ارکان ثالث) شرکت گاز لرستان ا   سال۹۴/۰۶/۰۱  تا ۹۵/۰۷/۳۰  
۳۴تعمییرات  حجمی واحد مستغلات و مهندسی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت لرستان۱ سال۹۴/۰۵/۰۱ تا ۹۵/۰۴/۳۱ 
۳۵تعمییرات حجمی واحد ترابری شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت لرستان۱ سال ۹۴/۰۵/۰۱ تا ۹۵/۰۴/۳۱ 
۳۶تعمییرات  حجمی واحد مستغلات و مهندسی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت لرستان۶ ماه ۹۵/۰۶/۰۱ تا ۹۵/۱۱/۳۰ 
۳۷تعمییرات حجمی واحد ترابری شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت لرستان۶ ماه ۹۵/۰۶/۰۱ تا ۹۵/۱۱/۳۰ 
۳۸تامین خدمات حراست و حفاظت شرکت گاز لرستان ۱ سال۹۴/۰۶/۰۱ تا۹۵/۰۶/۰۱ 
۳۹تامین خدمات حراست و حفاظت شرکت گاز لرستان ۱۴ماه۹۶/۰۶/۰۱تا۹۷/۰۸/۰۱ 
۴۰تامین خدمات حراست و حفاظت شرکت گاز لرستان ۱سال و۶ماه۹۷/۰۸/۰۱تا۹۹/۰۱/۳۱ 
۴۱حراست و حفاظت پالایشگاه گاز ایلامشرکت پالایش گاز ایلام۱۳ماه۹۸/۰۱/۰۱تا۹۹/۰۱/۳۱