آیا دانشگاه علوم پزشکی بدنبال دور زدن قانون است ؟!

پروژه ای که مجری ، ناظر و بهره بردارش یکی باشد خدا عاقبت بخیرش نماید

رئیس هیئت مدیره کانون کارفرمایی انجمن صنفی شرکتهای خدمات اداری لرستان به دانشگاه علوم پزشکی درپی انتشار آگهی استخدام ۴۶نفرنیروی نگهبانی (شرکتی بصورت حجمی) اعتراض کرد.به گزارش خرم خبر ، رییس هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای خدمات اداری لرستان معتقد است در پروژه ای که مجری، ناظر و بهره بردار یکی باشد باید دعا کرد آن پروژه عاقبت بخیر شود.   فرامرز شیراوند می گوید : بر حسب رسالت و وظیفه ام لازم دانسته نظر ذیصلاحان امر را  به این مهم معطوف دارم که : در  واگذاری  امور خدماتی یا تامین نیروی انسانی  توسط کارفرما به پیمانکاران ذیصلاح و دارای  گواهینامه  صلاحیت فنی  به روز  ومعتبر   گزینه هایی  وجود دارد  مثل   ( نفرساعت – حجمی –  نفری و یا سود مدیریتی و امثالهم …)  که کارفرما صرفا یکی از  آن گزینه ها را مد نظر میگیرد و بر همان اساس امورات را  به یکی از روشها وگزینه های مزبور  نه توامان  بلکه فقط یکی از روشهای قید شده به تفکیک  (بستگی به نظر وصلاح کارفرما )واگذار می نماید . وپس از واگذاری (خرید خدمت )  صرفا باید نظارت نماید نه  مجری گری  ، بعنوان  مثال وقتی کار را بصورت حجمی واگذار می نماید  دیگر حجم کار باید مدنظر باشد  و وقتی نفری واگذار میگردد مسئولیت نفر  و احتساب  حق السعی و مزایای قانونی و …  بایستی  مدنظر باشد  و همچنین اگر  نفرساعت واگذار شود  ساعاتی که مدنظر کارفرما در قرارداد شرح داده شده  از خدمات نفر استفاده میگردد و به اندازه همان ساعات حقوق پرداخت میگردد (که این امر نبایستی کمتر از قانون کار باشد ) . و اگر امور سود مدیریتی واگذار شود  بیشتر مسئولیت دستمزد و … بعهده کارفرماست و مدیریت و راهنمایی نفرات و تقسیم کار و نظارت آن بعهده پیمانکار واگذاری بصورت حجمی یعنی من ِ کارفرما هیچگونه مسئولیت  در راستای استخدام و یا حقوقی و مدنی و …  در قبال کارگر ندارم و  فقط کار را متراژی و یا بهرصورت دیگر و با کیفیت   از پیمانکار طلب دارم  و #حجمی بعبارتی عامیانه تر  (کُنتراتی)  واگذار میگردد و انجام با کیفیت آن  کار  بستگی به مدیریت پیمانکار است  چه با نفر به انجام برساند چه با ماشین و چه با ربات آهنین و  …. زیرا   کارفرما ((خدمت را میخرد نه خدمتگذار یا مستخدم را )) بنابراین شایسته است واگذارندگان کاری همچون دانشگاه فوق الاشاره این نکات را مد نظر خود قرارداده  تا مدیریت بخش خصوصی در این بخش دچار اختلال وچندگانگی مدیریت ویا نهایتا  سو مدیریت و تنزل کیفیت ارایه امور محوله  نگردد اما ابهامات وارده به انتشار آگهی استخدام: ۱- آیا استخدام آگهی شده توسط شرکت  صورت پذیرفته یا واگذارنده کار ( کارفرما) ؟ ۲- اگرامورات مورد پیمان پیمانکار است پس نقش و هدف آگهی توسط کارفرما چیست ؟ ۳- اگر امورات حجمی به پیمانکار واگذار شده  چرا ذکر شده ۴۶ نفر نگهبان؟ ۴- اگر نفری واگذارشده چرا در متن آگهی و پیش قرارداد قید گردیده بصورت حجمی؟ ۵- چرا به صراحت ودرروز روشن  دنبال  دور زدن میدان قانون البته با پوشیدن کلاهی از جنس مثلا شرعی و قانونی هستیم  و ناظران نیز دراین مهم با نگاه بر کلاه مزبور خاطی از این روش دور زدنها  بی تفاوتند  و قبض جریمه صادر نمیکنند ؟  معنی این تناقضات(توامان ذکر نام حجمی با نفری و البته توسط شرکت طرف قرارداد ) در چیست ؟ آیا پیمانکارارزیابی نشده یا  مدیریت ندارد که خود راسا  اقدام نماید و البته صرفا  خدمت حجمی مورد نظر کارفرما را  انجام دهد  که  کارفرما اینچنین زحمت وهزینه و مرارت را در راستای  طی مراحل جذب نیرو  را   آنهم با ذکر (توسط شرکت برنده مناقصه طرف قرارداد وبنام وی ) را  میکشند یانه  کارفرما قصد استخدام نیرو هدفمند دارند چون مجوزات محدود است از دیوار کوتاه مدیریت پیمانکاران خدماتی استفاده می نماید. ۶- اگر چنانچه کارفرما واگذاری اش حجمی نیست و نفری هست  ذکر نام حجمی را صرفا برای نپذیرفتن مسئولیت استخدامی و حقوقی و مدنی کارگران قید نموده  . حال که خود تمام زحمات و هزینه های جذب را  اعم از فراخوان آگهی . آزمون . گزینش و …   میکشند پس معنی پیمانکار وشرکت طرف قرارداد در اینجا چیست  یا میخواهد با دلسوزی مضاعف ماشین را از دست اندازهای خاکی وسخت برهاند و بر روی جاده اصلی بگمارد بعد  رانندگی طی طریق مسیر هموار شده و آنالیز شده را مثلا به بخش خصوصی بسپاردشاید بد نباشد من بعد کارفرمایان واگذارنده پروژه های  ساختمانی  امورات فنی (پی سازی و شالوده) را تا سرحد سفت کاری که تاکنون فقط نظارت داشتند اکنون بخاطر اطمینان بیشتر خود اجرا نمایند و ادامه کار و تزئینات آن را به  پیمانکاران زحمتکش اجرایی بسپارند  که این مهم  هم خیر است هم ثواب  خیرش سودحاصل از اجرای شالوده و ثوابش درج نام بخش خصوصی ونهایتا مستمسکی برای تحلیل عملکرد ناکارآمد پیمانکاران ۷- آیا  واقعا اختیارات شرکت خدماتی برنده مناقصه که در متن  آگهی و پیش قرارداد و قرارداد قید شده  با واقعیت همخوانی داردو… توخود حدیث مفصل بخوان از این مُجمل آنوقت که مدیریت بخش خصوصی به این صورت مختل شود مردم عوام و بعضی از کارگران زحمتکش حق دارند نظر مساعد و مناسبی نسبت به پیمانکاران و بخش خصوصی ومدیریت بعضی از آنان داشته باشند به امید روزی که همه به وظایف خویش آگاه باشیم  وهرکس وظیفه خود را به انجام برساند چراکه پروژه ای که مجری و ناظر و بهره بردار یکی باشد خدا عاقبت بخیر نماید.جهان چون چشم وخط وخال وابروست/که هرچیزی بجای خویش نیکوستفرامرز شیراوند/

درباره فرامرز شیراوند

مهندس آی تی طراح وب مدیر وب سایت

همچنین ببینید

تقواکاران لرستان ماندگار پیمان فرامرز شیراوند

افتخاری دیگر ، کسب تندیس مدیر برتر و دریافت سپاسنامه تعالی سازمانی از خانه مدیران ۱۴۰۰

مهندس فرامرز شیراوند در تیرماه ۱۴۰۰ موفق به کسب تندیس مدیر برتر و دریافت سپاسنامه …