بخشی از سوابق و پروژه ها

ردیف                               شرح قـــرارداد                                       کـــارفرما                                   مــدت قـــرارداد
۱عملیات فروش جایگاههای شرکتی شماره ۱ منطقه لرستان شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه لرستان ۱ سال۷۹/۰۹/۲۹ تا ۸۰/۰۹/۲۹ 
۲عملیات فروش جایگاههای شرکتی ۱و۳ خرم آباد  منطقه لرستان شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه لرستان ۱ سال۸۲/۰۳/۱۳ تا ۸۳/۰۳/۱۳
۳اتوبوسرانی خطوط لوله ومخابرات لرستان خطوط لوله ومخابرات لرستان۱ سال۸۱/۱۰/۲۹ تا ۸۲/۱۰/۲۹ 
۴مینی بوسرانی دانشگاه علوم پزشکی لرستاندانشگاه علوم پزشکی لرستان۱ سال۸۰/۰۷/۰۲ تا ۸۱/۰۷/۰۲ 
۵باغبانی وفضای سبز مرکز انتقال نفت افرینه لرستان مرکز انتقال نفت افرینه لرستان۱ سال۸۱/۱۰/۰۱  تا ۸۲/۱۰/۰۱
۶ارکان ثالث مرکز انتقال نفت تنگ فنی مرکز انتقال نفت تنگ فنی۲ سال وشش ماه ۸۳/۱۰/۱۶ تا ۸۴/۱۰/۱۶ 
۷راهبری وسائط نقلیه خطوط لوله ومخابرات لرستان خطوط لوله ومخابرات لرستان۱ سال ۸۴/۰۶/۰۱ تا ۸۵/۰۶/۰۱ 
۸پاسخگویی مرکز اطلاعات ۱۱۸ استان لرستان شرکت مخابرات استان لرستان ۱ سال ۸۲/۰۸/۰۱ تا ۸۳/۰۸/۰۱ 
۹خدمات عمومی شرکت مخابرات لرستان شرکت مخابرات استان لرستان۱ سال و سه ماه۸۲/۰۵/۰۱  تا  83/08/01 
۱۰پاسخگویی مرکز اطلاعات ۱۱۸ استان لرستان شرکت مخابرات استان لرستان ۱ سال ۸۵/۱۱/۱۷  تا  86/11/17 
۱۱ایاب وذهاب مرکز انتقال نفت پل بابا حسین لرستان مرکز انتقال نفت پل بابا حسین لرستان۲ سال ۸۰/۰۵/۲۲ تا ۸۱/۰۵/۲۲
۱۲حراست شرکت پالایش گاز ایلام شرکت پالایش گاز ایلام۲ سال ۸۴/۱۱/۰۱  تا ۸۶/۱۱/۰۱
۱۳حراست شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه لرستان شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه لرستان۱ سال و دو ماه۸۵/۱۱/۰۱  تا ۸۶/۱۲/۰۹
۱۴حراست شرکت گاز استان لرستان شرکت گاز استان لرستان۱ سال۸۵/۰۲/۰۱ تا ۸۶/۰۱/۳۱
۱۵امور خدماتی شرکت گاز استان لرستان شرکت گاز استان لرستان۵ ماه ۸۵/۰۸/۰۱ تا ۸۵/۱۲/۲۹
۱۶حراست پست بانک استان لرستان پست بانک استان لرستان۲ سال ۸۴/۰۹/۲۷ تا  86/09/16
۱۷امور خدماتی پست بانک لرستان پست بانک استان لرستان۲ سال ۸۵/۰۵/۰۱  تا ۸۶/۰۴/۳۱
۱۸حراست ملی پخش فراورده های نفتی منطقه لرستان ملی پخش فراورده های نفتی منطقه لرستان۱ سال ۸۷/۰۱/۰۱ تا  88/01/01 
۱۹راهبری وسائط نقلیه خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه لرستان۱ سال ۸۷/۰۲/۰۱ تا  88/02/01 
۲۰حراست شرکت گاز استان ایلام شرکت گاز استان ایلام ۱ سال ۸۵/۰۴/۰۵ تا ۸۶/۰۴/۰۸ 
۲۱نگهداری فضای سبز شهرکهای صنعتیشرکت شهرکهای صنعتی لرستان ۷ ماه۸۷/۰۲/۱۵  تا  87/09/15 
۲۲حراست ملی پخش فراورده های نفتی منطقه لرستان ملی پخش فراورده های نفتی منطقه لرستان۱ سال ۸۸/۰۴/۰۱ تا  89/03/31
۲۳حراست و حفاظت (ارکان ثالث)  شرکت نفت ایلام و توابعشرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایلام ۱ سال و سه ماه ۸۹/۱۲/۲۸ تا  91/03/31 
۲۴حراست و حفاظت فیزیکیخطوط لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان۱ سال ۸۸/۰۴/۰۱  تا ۸۹/۰۳/۳۱
۲۵حراست و حفاظت  شرکت پالایش گاز ایلامشرکت پالایش گاز ایلام ۱۷ ماه (۱ سال و ۵ ماه)۸۸/۱۱/۰۱  تا  90/04/31
۲۶کنترل کیفی امور مشترکینشرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان ۱ سال ۸۹/۰۴/۳۰ تا  90/04/30 
۲۷نگهبانی و حفاظت فیزیکی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان  1 سال  ۹۸/۰۲/۲۹ تا  90/02/29 
۲۸حراست و حفاظت فیزیکی شرکت گاز لرستان ۱ سال و  8 ماه ۹۰/۰۵/۰۱  تا  91/12/30 
۲۹خدمات عمومی وتنظیفات شرکت گاز لرستان شرکت گاز لرستان ۴ ماه ۹۱/۰۹/۰۱  تا   91/12/30 
۳۰راهبری  وسائط نقلیه شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت لرستان۱ سال ۹۱/۰۹/۰۱ تا  92/09/01 
۳۱تامین  خدمات حراستی  (ارکان ثالث ) شرکت گاز لرستان ۱ سال و سه ماه ۹۲/۰۱/۰۱ تا  93/04/31 
۳۲تامین خدمات حراستی و نگهبانی (ارکان ثالث) شرکت گاز لرستان ۱۳  ماه ۹۳/۰۵/۰۱ تا ۹۴/۰۵/۳۱
۳۳تامین خدمات حراستی و نگهبانی (ارکان ثالث) شرکت گاز لرستان ا   سال۹۴/۰۶/۰۱  تا ۹۵/۰۷/۳۰
۳۴تعمییرات  حجمی واحد مستغلات و مهندسی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت لرستان۱ سال۹۴/۰۵/۰۱ تا ۹۵/۰۴/۳۱
۳۵تعمییرات حجمی واحد ترابری شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت لرستان۱ سال ۹۴/۰۵/۰۱ تا ۹۵/۰۴/۳۱
۳۶تعمییرات  حجمی واحد مستغلات و مهندسی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت لرستان۶ ماه ۹۵/۰۶/۰۱ تا ۹۵/۱۱/۳۰
۳۷تعمییرات حجمی واحد ترابری شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت لرستان۶ ماه ۹۵/۰۶/۰۱ تا ۹۵/۱۱/۳۰
۳۸تامین خدمات حراست و حفاظت شرکت گاز لرستان ۱ سال۹۴/۰۶/۰۱ تا۹۵/۰۶/۰۱
۳۹تامین خدمات حراست و حفاظت شرکت گاز لرستان ۱۴ماه۹۶/۰۶/۰۱تا۹۷/۰۸/۰۱
۴۰تامین خدمات حراست و حفاظت شرکت گاز لرستان ۱سال و۶ماه۹۷/۰۸/۰۱تا۹۹/۰۱/۳۱
۴۱حراست و حفاظت پالایشگاه گاز ایلامشرکت پالایش گاز ایلام۱۳ماه۹۸/۰۱/۰۱تا۹۹/۰۱/۳۱

همچنین ببینید

گوشه ای از تقدیر نامه ها و مدارک

سوابق شرکت تقواکاران لرستان و آقای مهندس فرامرز شیراوند