بخشی از سوابق و پروژه ها

ردیف                                شرح قـــرارداد                                        کـــارفرما          مــدت قـــرارداد  
۱ عملیات فروش جایگاههای شرکتی شماره ۱ منطقه لرستان  شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه لرستان  ۱ سال ۷۹/۰۹/۲۹ تا ۸۰/۰۹/۲۹ 
۲ عملیات فروش جایگاههای شرکتی ۱و۳ خرم آباد  منطقه لرستان  شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه لرستان  ۱ سال ۸۲/۰۳/۱۳ تا ۸۳/۰۳/۱۳
۳ اتوبوسرانی خطوط لوله ومخابرات لرستان  خطوط لوله ومخابرات لرستان ۱ سال ۸۱/۱۰/۲۹ تا ۸۲/۱۰/۲۹ 
۴ مینی بوسرانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان دانشگاه علوم پزشکی لرستان ۱ سال ۸۰/۰۷/۰۲ تا ۸۱/۰۷/۰۲ 
۵ باغبانی وفضای سبز مرکز انتقال نفت افرینه لرستان  مرکز انتقال نفت افرینه لرستان ۱ سال ۸۱/۱۰/۰۱  تا ۸۲/۱۰/۰۱
۶ ارکان ثالث مرکز انتقال نفت تنگ فنی  مرکز انتقال نفت تنگ فنی ۲ سال وشش ماه  ۸۳/۱۰/۱۶ تا ۸۴/۱۰/۱۶ 
۷ راهبری وسائط نقلیه خطوط لوله ومخابرات لرستان  خطوط لوله ومخابرات لرستان ۱ سال  ۸۴/۰۶/۰۱ تا ۸۵/۰۶/۰۱ 
۸ پاسخگویی مرکز اطلاعات ۱۱۸ استان لرستان  شرکت مخابرات استان لرستان  ۱ سال  ۸۲/۰۸/۰۱ تا ۸۳/۰۸/۰۱ 
۹ خدمات عمومی شرکت مخابرات لرستان  شرکت مخابرات استان لرستان ۱ سال و سه ماه ۸۲/۰۵/۰۱  تا  ۸۳/۰۸/۰۱ 
۱۰ پاسخگویی مرکز اطلاعات ۱۱۸ استان لرستان  شرکت مخابرات استان لرستان  ۱ سال  ۸۵/۱۱/۱۷  تا  ۸۶/۱۱/۱۷ 
۱۱ ایاب وذهاب مرکز انتقال نفت پل بابا حسین لرستان  مرکز انتقال نفت پل بابا حسین لرستان ۲ سال  ۸۰/۰۵/۲۲ تا ۸۱/۰۵/۲۲
۱۲ حراست شرکت پالایش گاز ایلام  شرکت پالایش گاز ایلام ۲ سال  ۸۴/۱۱/۰۱  تا ۸۶/۱۱/۰۱
۱۳ حراست شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه لرستان  شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه لرستان ۱ سال و دو ماه ۸۵/۱۱/۰۱  تا ۸۶/۱۲/۰۹
۱۴ حراست شرکت گاز استان لرستان  شرکت گاز استان لرستان ۱ سال ۸۵/۰۲/۰۱ تا ۸۶/۰۱/۳۱
۱۵ امور خدماتی شرکت گاز استان لرستان  شرکت گاز استان لرستان ۵ ماه  ۸۵/۰۸/۰۱ تا ۸۵/۱۲/۲۹
۱۶ حراست پست بانک استان لرستان  پست بانک استان لرستان ۲ سال  ۸۴/۰۹/۲۷ تا  ۸۶/۰۹/۱۶
۱۷ امور خدماتی پست بانک لرستان  پست بانک استان لرستان ۲ سال  ۸۵/۰۵/۰۱  تا ۸۶/۰۴/۳۱
۱۸ حراست ملی پخش فراورده های نفتی منطقه لرستان  ملی پخش فراورده های نفتی منطقه لرستان ۱ سال  ۸۷/۰۱/۰۱ تا  ۸۸/۰۱/۰۱ 
۱۹ راهبری وسائط نقلیه  خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه لرستان ۱ سال  ۸۷/۰۲/۰۱ تا  ۸۸/۰۲/۰۱ 
۲۰ حراست شرکت گاز استان ایلام  شرکت گاز استان ایلام  ۱ سال  ۸۵/۰۴/۰۵ تا ۸۶/۰۴/۰۸ 
۲۱ نگهداری فضای سبز شهرکهای صنعتی شرکت شهرکهای صنعتی لرستان  ۷ ماه ۸۷/۰۲/۱۵  تا  ۸۷/۰۹/۱۵ 
۲۲ حراست ملی پخش فراورده های نفتی منطقه لرستان  ملی پخش فراورده های نفتی منطقه لرستان ۱ سال  ۸۸/۰۴/۰۱ تا  ۸۹/۰۳/۳۱
۲۳ حراست و حفاظت (ارکان ثالث)  شرکت نفت ایلام و توابع شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایلام  ۱ سال و سه ماه  ۸۹/۱۲/۲۸ تا  ۹۱/۰۳/۳۱ 
۲۴ حراست و حفاظت فیزیکی خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان ۱ سال  ۸۸/۰۴/۰۱  تا ۸۹/۰۳/۳۱
۲۵ حراست و حفاظت  شرکت پالایش گاز ایلام شرکت پالایش گاز ایلام  ۱۷ ماه (۱ سال و ۵ ماه) ۸۸/۱۱/۰۱  تا  ۹۰/۰۴/۳۱
۲۶ کنترل کیفی امور مشترکین شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان  ۱ سال  ۸۹/۰۴/۳۰ تا  ۹۰/۰۴/۳۰ 
۲۷ نگهبانی و حفاظت فیزیکی  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان   ۱ سال   ۹۸/۰۲/۲۹ تا  ۹۰/۰۲/۲۹ 
۲۸ حراست و حفاظت فیزیکی  شرکت گاز لرستان  ۱ سال و  ۸ ماه  ۹۰/۰۵/۰۱  تا  ۹۱/۱۲/۳۰ 
۲۹ خدمات عمومی وتنظیفات شرکت گاز لرستان  شرکت گاز لرستان  ۴ ماه  ۹۱/۰۹/۰۱  تا   ۹۱/۱۲/۳۰ 
۳۰ راهبری  وسائط نقلیه  شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت لرستان ۱ سال  ۹۱/۰۹/۰۱ تا  ۹۲/۰۹/۰۱ 
۳۱ تامین  خدمات حراستی  (ارکان ثالث )  شرکت گاز لرستان  ۱ سال و سه ماه  ۹۲/۰۱/۰۱ تا  ۹۳/۰۴/۳۱ 
۳۲ تامین خدمات حراستی و نگهبانی (ارکان ثالث)  شرکت گاز لرستان  ۱۳  ماه  ۹۳/۰۵/۰۱ تا ۹۴/۰۵/۳۱
۳۳ تامین خدمات حراستی و نگهبانی (ارکان ثالث)  شرکت گاز لرستان  ا   سال ۹۴/۰۶/۰۱  تا ۹۵/۰۷/۳۰
۳۴ تعمییرات  حجمی واحد مستغلات و مهندسی  شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت لرستان ۱ سال ۹۴/۰۵/۰۱ تا ۹۵/۰۴/۳۱
۳۵ تعمییرات حجمی واحد ترابری  شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت لرستان ۱ سال  ۹۴/۰۵/۰۱ تا ۹۵/۰۴/۳۱
۳۶ تعمییرات  حجمی واحد مستغلات و مهندسی  شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت لرستان ۶ ماه  ۹۵/۰۶/۰۱ تا ۹۵/۱۱/۳۰
۳۷ تعمییرات حجمی واحد ترابری  شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت لرستان ۶ ماه  ۹۵/۰۶/۰۱ تا ۹۵/۱۱/۳۰
۳۸ تامین خدمات حراست و حفاظت  شرکت گاز لرستان  ۱ سال ۹۴/۰۶/۰۱ تا۹۵/۰۶/۰۱
۳۹ تامین خدمات حراست و حفاظت  شرکت گاز لرستان  ۱۴ماه

۹۶/۰۶/۰۱

تا۹۷/۰۸/۰۱

۴۰ تامین خدمات حراست و حفاظت  شرکت گاز لرستان  ۱سال و۶ماه

۹۷/۰۸/۰۱

تا۹۹/۰۱/۳۱

۴۱ خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی شرکت پالایش گاز ایلام ۱۴/۵  ماه

۹۸/۰۱/۰۱

تا۹۹/۰۳/۱۵

۴۲ تامین خدمات حفاظت و نگهبانی شرکت پالایش گاز ایلام ۱۲ ماه 

۹۹/۰۳/۱۵

تا ۱۴۰۰/۰۳/۱۵

۴۳ تامین خدمات حفاظت فیزیکی (نگهبانی) شرکت پالایش گاز ایلام ۱۲ ماه

از  ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

تا     ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۴۴ تامین خدمات حفاظت فیزیکی (نگهبانی) شرکت گاز استان کرمانشاه ۱۲ ماه

از   ۱۴۰۱/۰۱/۰۱

تا  ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۴۵ حفاظت و حراست از اماکن اموال و تاسیسات شرکت گاز استان مرکزی (اراک) ۱۳ ماه

از    ۱۴۰۱/۰۷/۰۱

تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۴۶

تامین خدمات عمومی و تخصصی و نگهداشت

مراکز انتقال گاز یاردهای سنندج- ایلام و کوهدشت و انبارکالا همدان

منطقه هفت عملیات انتقال گاز ایران ۱۲ ماه

از     ۱۴۰۱/۰۷/۰۱

تا    ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۴۷

تامین خدمات عمومی با ۷۰نفر نیرو

شرکت پالایش گاز ایلام ۱۲ ماهه

۱ز   ۱۴۰۲/۰۷/۱۶

تا ۱۴۰۳/۰۷/۱۷

همچنین ببینید

گوشه ای از تقدیر نامه ها و مدارک

سوابق شرکت تقواکاران لرستان و آقای مهندس فرامرز شیراوند